ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Apprentice

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 •  Apprentice:
  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Apprentice Praktische Communicatie BV, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30195468, onder meer handelend onder de namen: “Apprentice Uitgevers” en “Apprentice XM”;
 • Deelnemer:
  de (rechts)persoon die met Apprentice een deelnameovereenkomst heeft gesloten;
 • Deelnameovereenkomst/ Overeenkomst:
  de overeenkomst tussen Apprentice en de Deelnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de deelnameovereenkomst tussen Apprentice en de Deelnemer.
 • In geval van strijdigheid tussen een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden met een of meer bepalingen in de Deelnameovereenkomst prevaleert de laatstgenoemde bepaling.

3. Totstandkoming van de deelnameovereenkomst

De Deelnameovereenkomst komt tot stand nadat Apprentice de door of namens de Deelnemer ondertekende overeenkomst heeft ontvangen en deelname heeft bevestigd.

4. Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp of de onderwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft, is aangegeven op de deelnameovereenkomst, waarbij de Deelnemer de keuze heeft uit de navolgende opties:

 • schoolkrant/magazine, nader uitgewerkt onder artikel 5
 • jaarboeken/afscheidboeken, nader uitgewerkt onder artikel 6
 • profielwerkstukken, nader uitgewerkt onder artikel 7
 • agenda’s, nader uitgewerkt onder artikel 8
 • open dag pakket, nader uitgewerkt onder artikel 9
 • app voor Android, I-en Windows-phone, nader uitgewerkt onder artikel 10

5. Schoolkrant/magazine

 • De deelnemer is vrij om te bepalen aan welke deadlines/uitgaven hij meedoet.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een schoolkrant of magazine, met bijbehorende service, ondersteuning en geeft een workshop, indien nodig, over het maken van een schoolkrant.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurde schoolkrant/ schoolmagazine in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat de in Portal XM gemaakte schoolkrant of magazine bij de drukker komt, gedrukt wordt en, in afgesproken aantallen, op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

6. Jaarboeken en afscheidsboeken

Jaarboeken en afscheidsboeken kunnen via Portal XM worden gemaakt.

 • Bij dit onderdeel kan de deelnemer een keuze maken over formaat, gebruikte papiersoort voor de inhoud en kaft en afwerking.
 • Deelnemer ontvangt een orderbevestiging van het jaarboek/afscheidsboek van Apprentice. De specificaties zoals deze hierin zijn aangegeven, zijn bindend.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een jaarboek met bijbehorende service, ondersteuning en een geeft een workshop, indien nodig.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd jaarboek in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte jaarboek bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

7. Profielwerkstukken

Een profielwerkstuk wordt door een leerling in Portal XM gemaakt.

 • Een profielwerkstuk wordt in beperkte oplage gedrukt volgens de daarvoor afgesproken formaat, oplage en gebruikt materiaal.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een profielwerkstuk met bijbehorende service en ondersteuning.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd profielwerkstuk in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat het in de portal gemaakte profielwerkstuk bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

8. Agenda

Een agenda wordt door een school gemaakt. Het calendarium is standaard en wordt door Apprentice toegevoegd. De deelnemer kan schoolspecifieke pagina(’s) opmaken via Portal XM.

 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een agenda met bijbehorende service en ondersteuning.
 • Deelnemer ontvangt een orderbevestiging van de agenda van Apprentice. De specificaties zoals deze hierin zijn aangegeven, zijn bindend.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd agenda in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte agenda bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

9. Open dag pakket

Een Open Dag Pakket bestaat uit de volgende mogelijkheden: een speciaal gemaakte schoolkrant/magazine, een poster, flyers, schoolboard en gebruik van de app.

 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van de betreffende keuze met bijbehorende service en ondersteuning.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurde opties in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte keuze(s) bij de drukker en de automatiseerder komt, gedrukt en geactiveerd wordt en dit, in afgesproken specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

10. App voor Android, i-Phone en Windows Phone

De app is speciaal ontwikkeld door Apprentice voor diverse activiteiten op een school. Dit kan door de deelnemer zelf bepaald worden.

 • Apprentice zorgt ervoor dat de app gebruikt kan worden door de deelnemer, geactiveerd is in afgesproken specificaties op de afgesproken dag.
 • Apprentice zorgt ook voor bijbehorende service, ondersteuning en geeft, indien nodig, een workshop.
 • De deelnemer zorgt voor een opgeleide gebruiker die volgens de afgesproken specificaties de app kan verwerken.

11. Tarieven

 • De Deelnemer is aan Apprentice een vast bedrag per jaar verschuldigd voor het abonnement op Apprentice XM. De inhoud en de actuele kosten van Portal XM staan vermeld op de Prijslijst Apprentice XM, zoals deze van toepassing is ten tijde van het aangaan van de Deelnameovereenkomst.
 • Tarieven per product/dienst, zoals vermeld bij punt 5 tot en met punt 10, staan vermeld op de betreffende Prijslijst, zoals deze van toepassing is ten tijde van het aangaan van de Deelnameovereenkomst.
 • Voorbehoud wijzigingen die tijdens de looptijd van de overeenkomst toegepast worden en deze wijziging wordt vermeld op de nieuwe informatiekaart die op dat moment wordt toegezonden aan de deelnemer.
 • Deelnemer is verplicht om gedurende de overeenkomst het drukwerk van schoolkranten, al dan niet gemaakt in Portal XM, via Apprentice af te nemen.
 • Deelnemer is verplicht het drukwerk van andere producten – anders dan de schoolkrant – gemaakt in Portal XM via Apprentice af te nemen.
 • Apprentice is gerechtigd de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst Apprentice XM jaarlijks aan te passen. Dit heeft alsdan geen consequenties voor de lopende contractperiode. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na kennisgeving van de verhoging, tegen de einddatum van de lopende contractperiode.

12. Facturering

Bij aanvang van de deelname en vervolgens jaarlijks, stuurt Apprentice een factuur met betrekking tot de bijdrage voor Portal XM. De drukwerkfactuur wordt per onderdeel, per uitgave, per afgifte verstuurd, al dan niet met vermelde startkosten. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

13. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op de datum waarop de overeenkomst conform artikel 2 tot stand is gekomen en geldt voor de duur van één jaar, met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. De overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

14. Aansprakelijkheid

Apprentice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de inhoud van de redactionele input van de deelnemer. De deelnemer staat er voor in dat teksten en afbeeldingen die deel uitmaken van redactionele input van de deelnemer vrij zijn van auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, dan wel met toestemming van de rechthebbende kunnen worden gepubliceerd. De deelnemer zal Apprentice volledig vrijwaren ten aanzien van voornoemde aanspraken van derden. Bij deelname aan acties of activiteiten, georganiseerd door Apprentice is Apprentice niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemers aan deze activiteiten.